Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2017 r.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2017 r.

Email Drukuj PDF

 Kadencja 2014-2018

NrW sprawie:Zał.:Data publ.:
Protokół nr XVII/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.
XVII/166/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2017-2025.
XVII/167/2017 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2017 rok.
XVII/168/2017 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu.
XVII/169/2017 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 293 (ul. Ogrodowa) w m. Bytom Odrzański od ok. km 17+895 do ok. km 18+460 oraz wykup gruntów pod inwestycję".
XVII/170/2017 udzielenia odpowiedzi na skargę Prokutratora rejonowego w Nowej Soli do Wojewódzkiego Sądu Adfministracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
XVII/171/2017 udzielenia odpowiedzi na skargę Prokutratora rejonowego w Nowej Soli do Wojewódzkiego Sądu Adfministracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
XVII/172/2017 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bytomiu Odrzańskim w rejonie ulicy Polnej.
XVII/173/2017 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański. 2017-06-29
XVII/174/2017 zmiany nazwy ulicy XXV Lecia PRL. 2017-06-29
XVII/175/2017 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2016 rok.
XVII/176/2017 absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2016 rok.
Protokół nr XVI/2017 z dnia 20 marca 2017 r.
XVI/160/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2017-2025.
XVI/161/2017 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2017 rok.
XVI/162/2017 cofnięcia wniosku o kontrolę konstytucyjności prawa z Trybunału Konstytucyjnego.
XVI/163/2017 zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
XVI/164/2017 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.  2017-03-20
XVI/165/2017 sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorzadowego w Polsce.
Wskazanie z dnia 19.04.2017 r.
Protokół nr XV/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
XV/151/2017 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2017 rok.
XV/152/2017 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP.
XV/153/2017 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków.
XV/154/2017 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego.
XV/155/2017 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu z przeznaczeniem na wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 293 (ul. Ogrodowa) w m. Bytom Odrzańśki od ok. km 17+895 do ok. km 15+460 oraz wykup gruntów pod inwestycję".
XV/156/2017 udzielenia pomocy finansowej Gminie Kożuchów z przeznaczeniem na realizacjię zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi na ulicy Osiedle XXX-lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym - Gmina Kożuchów" w ramach Programu Wieloletniego pn. "Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019".
XV/157/2017 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
XV/158/2017 kryteriów rekrutacyjnych do klasy pierwszej szkoły podstawowej na wolne miejsca dzieci spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria.  2017-02-22
XV/159/2017 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiqa bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2017 roku.  2017-02-22
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości