Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 28.12.2020 r.

 Nasz znak: OS.6220.20.2020

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., zwanej dalej ustawą kpa) informuję, że stosownie do art. 10 § 1 ustawy kpa, z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 1772/37, 1772/38, 1772/43, 1772/44, 1772/47, 1772/48, 1772/49, 1772/50, 1772/54 w miejscowości Wierzbnica, gmina Bytom Odrzański – Wierzbnica G”, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 222, tel. 068 3884 022 wew. 38), w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

W terminie do dnia 18.01.2021 r. można wypowiedzieć się w sprawie oraz złożyć wnioski dowodowe

Zgodnie z art. 49 ustawy kpa „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 28.12.2020 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 11.01.2021 r.

Termin, w którym upływa czas na przedstawienie stanowiska przez strony: 18.01.2021 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 22.12.2020 r.

Nasz znak: OS.6220.19.2020

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) informuję, że w dniu 22.12.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.19.2020 dla przedsięwzięcia pn. nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 80 obręb Drogomil, gmina Bytom Odrzański”, realizowanego przez Pro Vento Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 213), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 22.12.2020 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 05.01.2021 r.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 /-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie

o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Bytom Odrzański

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański uchwałą Nr XII/95/2020 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 4 września 2020 roku.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 07.12.2020 r.

 

Nasz znak: OS.6220.15.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 i 3f ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. zwanej dalej ustawą o ooś), w związku z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. zwanej dalej kpa) zawiadamiam, że na wniosek Pana Olafa Marona Pracownia Analiz Środowiska EcoMar, Maron i Syn s.c., Os. Pomorskie 4E/20, 65-548 Zielona Góra, reprezentującego Werner Recykling Werner Aleksandra, Małaszowice 12A, 67-115 Bytom Odrzański, Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w dniu 04.12.2020 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed-sięwzięcia „Skup i przerób zużytych kabli oraz skup złomu kolorowego na działce nr 27/1, obręb 6 w miejscowości Małaszowice 12A, gm. Bytom Odrzański – zwiększenie ilości odpadów w procesie odzysku
z obecnych 100 Mg/rok do 2016 Mg/rok
”.

Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu, w szczegól-ności mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wy-jaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 213, tel. 068 3884 022 wew. 38), w godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. w poniedziałek od godziny 8.00 do godziny 16.00, a od wtorku do piątku od godziny 7.00 do godziny 15.00.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realiza-cja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo-wisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś.

W związku z powyższym jest to przedsięwzięcie, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 49 kpa „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwy-czajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, in-ne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

 

 

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 07.12.2020 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszcze-nie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 21.12.2020 r.

Termin, w którym upływa czas na przedstawienie stanowiska przez strony: 28.12.2020 r.

 

 

 

 

                                                                                                               Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

                                                                                                                                /-/ Jacek Sauter

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 1 grudnia 2020 roku

 

Nasz znak: PP.6733.17.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 1 grudnia 2020 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz Gminy Bytom Odrzański, decyzję nr PP.6733.17.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i kablem zasilającym przepompownię na działkach nr: 183/108, 183/113, 183/107
i części działek nr: 239/2, 239/3, 292, 263/1, 289/1, 286/2, 183/124 obręb Bycz
gm. Bytom Odrzański”.

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 


Strona 1 z 33

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości