BIP Bytom Odrzański

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Petycje / Interpelacje / Zapytania
Petycje / Interpelacje
 • Petycje   ( 18 artykułów )

  Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustaw z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U.2017 r.,1123 t.j.)

  Przedmiot petycji

  Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w  szczególności, zmian przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

  Kto może złożyć petycję

  Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

  W jakiej formie można wnieść petycje

  Petycję składa się w formie puisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotółw – przez osobę reprezentyjącą podmiot wnoszący petycję.

  Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

  Co powinna zawierać petycja

  Petycja powinna zawierać:

  1/ oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmioty wnoszące petycję;

  2/ wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji: jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

  3/ oznaczenie adresata petycji;

  4/ wskazanie przedmiotu petycji.

  Petycja niezawierająca oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego, pozostaje bez rozpatrzenia.

  Termin załatwienia petycji

  Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3-ch miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

  Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

 • Interpelacje   ( 49 artykułów )
 • Zapytania   ( 12 artykułów )

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości