Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 14 sierpnia 2014 roku

 

Nasz znak: BR.6733.7.2014

 O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 roku poz.647 ze zm.), informuję, iż na wniosek Pana Bolesława Grochowieckiego, reprezentanta Z.P.U. „El-Stol” ul.Akacjowa 9 66-015 Przylep, działającego z upoważnienia ENEA Operator Sp. z o.o. (data wpływu: 28 lipca 2014 roku) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii i przyłączy kablowych nN wraz z demontażem linii napowietrznej dotyczącej działek nr: 945/2, 97, 99/46, 99/50, 99/30, 100/1, 104/1, 102, 103, 105/2, 106, 107, 108, 955/14, 957, 956/6, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 591/1, 227, 538, 540, 543, 544, 545, 546, 547, 573, 582, 583, 584, 526, 585/1, 585/2, 586/2, 590, 592/1, 588 w Bytomiu Odrzańskim.

Z wnioskiem można zapoznać się w tut. Urzędzie Miejskim, pok. nr 12.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w miejscu wyżej podanym, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, t.j. do dnia
29 sierpnia 2014 roku.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 13.08.2014 r.

Nasz znak: OS.6220.4.2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informuję, że w dniu 12.08.2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.4.2014 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego gotowych elementów meblowych z płyt wiórowych i MDF”, realizowanego przez EP SOLVO sp. z o.o. sp. k., ul. Południowa 2a, 67-100 Nowa Sól.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 13.08.2014 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 27.08.2014 r.

                                                                                    Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

                                                                                                 /-/ Jacek Sauter

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 27.05.2014 r.

Nasz znak: OMK.7610/13/08/14

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2013 poz. 1235 ze zm.)

 

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla

 

„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt doku-mentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru w granicach jednej gminy. W związku z powyższym Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w dniu 19 lutego 2014 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo-wiska w Gorzowie Wielkopolskim i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowis-ko dla projektu dokumentu „ Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w postanowieniu nr WOOŚ-I.411.32.2014.DT z dnia 6 marca 2014 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 –2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim w piśmie nr NS-NZ.9022.7.9.2014.AD z dnia 9 kwietnia 2014 r. także wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”.

Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki
i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczających ramy dla póź-niejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzania zmian do przyjętych dokumentów.

„Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021” ma na celu „zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gminy w harmonii z ochroną środo-wiska naturalnego”. Dokument zawiera priorytety, cele środowiskowe oraz przypisane im zadania, których realizacja ma doprowadzić do poprawy jakości środowiska przyrodniczego gminy. Realizacje Aktualizacji Programu przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięć.

Niektóre z zadań inwestycyjnych przewidziane do realizacji w Aktualizacji Programu na etapie realizacji mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jednakże będą to oddziaływania krótkotrwałe. W długotrwałej per-spektywie realizacja planowanych zadań przyczyni się do poprawy jakości środowiska na terenie gminy i do racjonal-nego korzystania z zasobów środowiska. Oddziaływanie wszystkich zadań zawartych w Aktualizacji Programu na eta-pie eksploatacji przyniesie pozytywne oddziaływania na środowisko naturalne gminy Bytom Odrzański.

Realizacja zapisów „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 –2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021” przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, zastosowaniu rozwiązań zapobiegających i ograniczających potencjalne niekorzystne oddziaływanie na środowisko oraz rzetelnym przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji tego wymagających, nie powinna spowodować negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi.

Ponadto „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z per-spektywą na lata 2018 – 2021” dotyczy obszaru w granicach wyłącznie Gminy Bytom Odrzański oraz stanowi niewiel-kie modyfikacje przyjętego już dokumentu. W „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021” zostały zachowane priorytety i główne cele ochrony środowiska.

 Obwieszczenie ogłoszono w dniu 27 maja 2014 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim oraz w miejscach publicznych; zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

                                                                                  

 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Email Drukuj PDF

.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc00272520140508112540.pdf)Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 242 Kb
 

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska..."

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 25.04.2014 r.

 Nasz znak: OMK.7610/13/08/14

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

               

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-wisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021”

 

Więcej…
 


Strona 18 z 21

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości