Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 23.02.2016 r.

Nasz znak: OS.6220.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Bytom Odrzański, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w dniu 23.02.2016 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Ochrona Obszaru Natura 2000 w Gminie Bytom Odrzański”.

Jednocześnie informuję, że materiały dotyczące wymienionego powyżej przedsięwzięcia znajdują się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 1 (pokój nr 10, tel. 068 3884 022 wew. 38) i są do wglądu w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałek od 8ºº do 16ºº, a od wtorku do piątku od 7ºº do 15ºº).

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w obszarze sieci „Natura 2000”, w tym w obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Odry PLB080004 i specjalnym obszarze ochrony sied-lisk Nowosolska Dolina Odry PLH080014, tj. w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 23.02.2016 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 08.03.2016 r.

Termin, w którym upływa czas na przedstawienie stanowiska przez strony: 22.03.2016 r.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Email Drukuj PDF

W załączeniu obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 5.1/14 z dnia 25 lutego 2014 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: “Budowa drogi S-3 Nowa Sól – Legnica (A4) odcinek 1: od km 0+000 do km 16+400

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc01833420160216132451.pdf)doc01833420160216132451.pdf 5784 Kb
 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 03.02.2016 r.

Nasz znak: OS.6220.10.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informuję, że w dniu 03.02.2016 r. została wyda-na decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.10.2015 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 178, 179, 181, 184 (obręb 4) w miejscowości Drogomil, Gmina Bytom Odrzański”, realizowanego przez R.Power Solar Zachód sp. z o.o., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 04.02.2016 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 18.02.2016 r.

 

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 /-/ Jacek Sauter

 

 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań...

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

           

            Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu Odrzańskim uchwały Nr XXIX/304/2014 z dnia 7 listopada 2014 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

            Przedmiotem sporządzenia Studium jest obszar w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Bytom Odrzański.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu Studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański w terminie do dnia 23 lutego 2016 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

(-) Jacek Sauter

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 25.01.2016 r.

Nasz znak: OS.6220.9.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informuję, że w dniu 22.01.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.9.2015 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 231/3 (obręb 4) w miejscowości Drogomil, Gmina Bytom Odrzański”, realizowanego przez R.Power Solar Zachód sp. z o.o., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 25.01.2016 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 08.02.2016 r.

 

                                                                                  Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

                                                                                                /-/ Jacek Sauter

 

 


Strona 13 z 20

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości