Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 27.07.2015 r.

Nasz znak: OS.6220.3.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.07.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.3.2015 dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Żukowice – Bytom Odrzański”, realizowanego przez Enea Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 od dnia jego opublikowania.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 27.07.2015 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 10.08.2015 r.

Termin, w którym upływa czas na złożenie odwołania przez strony: 24.08.2015 r.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 /-/ Jacek Sauter

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 24.06.2015 r.

Nasz znak: OS.6220.3.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawia-damiam, żew dniu 24.06.2015 r. zostało wydane postanowienie nr OS.6220.6.2015 zwalniające wnioskodawcę, tj. Pana Huberta Wolskiego Windtel sp. z o.o., ul. Lipowa 13, 74-400 Dębno, repre-zentującego Enea Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji „Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Żukowice – Bytom Odrzański”.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania admini-stracyjnego, z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (pok. nr 10), w poniedziałek w godzinach od 8ºº do 16ºº oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7ºº do 15ºº. W terminie do dnia 22.07.2015 r. można wypowiedzieć się w sprawie oraz złożyć wnioski dowodowe.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „strony mogą być zawia-damiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 01.07.2015 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy og-łoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsię-wzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 15.07.2015 r.

Termin, w którym upływa czas na przedstawienie stanowiska przez strony: 22.07.2015 r.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 14.05.2015 r.

Nasz znak: OS.6220.2.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.05.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.2.2015 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Bytomiu Odrzańskim”, realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 od dnia jego opublikowania.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 14.05.2015 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 28.05.2015 r.

Termin, w którym upływa czas na złożenie odwołania przez strony: 11.06.2015 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 13.05.2015 r.

Nasz znak: OS.6220.3.2015

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.05.2015 r. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, o wydanie opinii określającej czy przedsięwzięcie „Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Żukowice – Bytom Odrzański”, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 13.05.2015 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 27.05.2015 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 13.05.2015 r.

 Nasz znak: OS.6220.3.2015

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Huberta Wolskiego Windtel sp. z o.o., ul. Lipowa 13, 74-400 Dębno, reprezentującego Enea Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w dniu 06.05.2015 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Żukowice – Bytom Odrzański”.

Jednocześnie informuję, że materiały dotyczące wymienionego powyżej przedsięwzięcia znajdują się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 1 (pokój nr 10, tel. 068 3884 022 wew. 38) i są do wglądu w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałek od 8ºº do 16ºº, a od wtorku do piątku od 7ºº do 15ºº).

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

W związku z powyższym jest to przedsięwzięcie, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 13.05.2015 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 27.05.2015 r.

Termin, w którym upływa czas na przedstawienie stanowiska przez strony: 10.06.2015 r.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 


Strona 16 z 21

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości