Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 22.04.2015 r.

Nasz znak: OS.6220.2.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.04.2015 r. zostało wydane postanowienie nr OS.6220.2.2015 zwalniające wnioskodawcę, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański, z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Bytomiu Odrzańskim”.

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 08.04.2015 r.

Nasz znak: OS.6220.1.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

       Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.04.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.1.2015 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcji gotowych elementów meblowych z płyt wiórowych i MDF oraz kotłowni opalanej biomasą w Wierzbnicy na działce 1337/10”, realizowanego przez Pana Eugeniusza Lemperta Stolarz-Lempert sp. j., Marianka Mroczeńska 3, 63-611 Mroczeń.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

 Obwieszczenie ogłoszono w dniu 09.04.2015 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 20.03.2015 r.

Nasz znak: OS.6220.2.2015

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański, Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w dniu 09.03.2015 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Bytomiu Odrzańskim”.

Jednocześnie informuję, że materiały dotyczące wymienionego powyżej przedsięwzięcia znajdują się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 1 (pokój nr 10, tel. 068 3884 022 wew. 38) i są do wglądu w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałek od 8ºº do 16ºº, a od wtorku do piątku od 7ºº do 15ºº).

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

W związku z powyższym jest to przedsięwzięcie, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 20.03.2015 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 03.04.2015 r.

Termin, w którym upływa czas na przedstawienie stanowiska przez strony: 17.04.2015 r.

 

                                                                                  Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

                                                                                                 /-/ Jacek Sauter

 

 

 

 

 

 

 

Bytom Odrzański, dnia 20.03.2015 r.

Nasz znak: OS.6220.2.2015

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

 

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia
14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.03.2015 r. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, o wydanie opinii określającej czy przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Bytomiu Odrzańskim”, którego inwestorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

 

 

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 20.03.2015 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 03.04.2015 r.

 

 

 

 

                                                                                  Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

                                                                                                /-/ Jacek Sauter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 26.02.2015 r.

Nasz znak: OS.6220.1.2015

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 05.01.2015 r. (data wpływu: 14.01.2015 r.) przedłożony przez Pana Eugeniusza Lemperta Stolarz-Lempert sp. j., Marianka Mroczeńska 3, 63-611 Mroczeń, wszcząłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa hali produkcji gotowych elementów meblowych z płyt wiórowych i MDF oraz kotłowni opalanej biomasą w Wierzbnicy na działce 1337/10”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

Po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli – nr ONS-Z-4300/2/15 z dnia 23.01.2015 r. (data wpływu: 26.01.2015 r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim – nr WOOŚ-II.4240.20.2015.PT z dnia 30.01.2015 r. (data wpływu: 02.02.2015 r.), w postanowieniu nr OS.6220.1.2015 z dnia 04.02.2015 r. dla w/w inwestycji stwierdziłem obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustaliłem zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym wymiarze, zgodnie z art. 66 ustawy OOŚ.

W związku z powyższym przystąpiłem do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.

Organami biorącymi udział w przeprowadzanej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są:

  1. 1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
  2. 2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, właściwy do wydania opinii.

 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość:

  1. 1.Zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która znajduje się i jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 1, pokój nr 10.
  2. 2.Składania uwag i wniosków w formie: pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim; elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; oraz ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od 27.02.2015 r. do 20.03.2015 r., natomiast uwagi w formie ustnej można składać w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przeze mnie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 przywołanej powyżej ustawy, uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, tj. po dniu 20.03.2015 r., pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 26.02.2015 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 

                                                                                    Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

                                                                                                 /-/ Jacek Sauter

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 28.01.2015 r.

Nasz znak: OS.6220.7.2014

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informuję, że w dniu 26.01.2015 r. została wyda-na decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.7.2014 dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 998,4 kWp w miejscowości Wierzbnica", realizowanego przez Solar Pol sp. z o.o., ul. Kościuszki 33, 67-100 Nowa Sól.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).
W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 02.02.2015 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.
Data ważności: 16.02.2015 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 


Strona 17 z 21

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości