Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III

Email Drukuj PDF
Ogłoszenie nr 500019688-N-2017 z dnia 29-08-2017 r.
Bytom Odrzański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576075-N-2017
Data: 23/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI, Krajowy numer identyfikacyjny 970770296, ul. Rynek  1, 67-115   Bytom Odrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 38 84 022, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 68 38 84 026.
Adres strony internetowej (url): www.bytomodrzanski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.PROCEDURA
Punkt: IV.5. Zmiana umowy
W ogłoszeniu jest: 1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: a)nieprzystąpienia firmy budowlanej do realizacji robot budowlanych o czas niezbędny na powtórzenie postępowania przetargowego, b)zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy. c)zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). d)nieprzystąpienia firmy budowlanej do realizacji robót budowlanych, przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu. 2.Warunki dokonywania zmian: a)zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej, b)zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, c)zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Pzp, d)zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności 4.Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku zaistnienia zmiany terminu realizacji zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach: a)nieprzystąpienia firmy budowlanej do realizacji robót budowlanych o czas niezbędny na powtórzenie postępowania przetargowego, b)zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy, 2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany: 1)stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie, przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r., poz. 847), 3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego. Każda ze stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może złożyć pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie – od daty jego złożenia, w którym strony wykażą bezpośredni lub pośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy. 3.W przypadku nieprzystąpienia firmy budowlanej do realizacji robót budowlanych, przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu. 4.Warunki dokonywania zmian: a)zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej, b)zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, c)zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Pzp, d)zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5.Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku zaistnienia zmiany terminu realizacji zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV Procedura
Punkt: IV.6.2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-01, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-07, godzina 10:00

Załączniki:
PlikOpisRozmiarLast modified
Download this file (Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy.docx)Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy.docx 103 Kb2017.08.29
Download this file (Zamiana treści SIWZ nr 1.pdf)Zamiana treści SIWZ nr 1.pdf 414 Kb2017.08.29
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości