Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III – Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego przy Zespole Szkół

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III – Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego przy Zespole Szkół

Email Drukuj PDF
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 76856-2017 z dnia 28-04-2017 - Bytom Odrzański
Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III – Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego przy Zespole Szkół przy ul. Kożuchowskiej wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół szkoły przy ul. Kościelnej w Bytomiu ...
Termin składania ofert/wniosków: 18-05-2017

Ogłoszenie nr 81459 - 2017 z dnia 2017-05-11 r.
Bytom Odrzański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 76856
Data: 28/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 52872900000, ul. Rynek  1, 67115   Bytom Odrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 884 022, e-mail bytomodrzanski@bytomodrzanski, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bytomodrzanski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Punkt: III.1.3) Zdolność technicza
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek z spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,w sposób należyty co najmniej: - jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu nawierzchni z kotki betonowej o pow. nie mniejszej niż 1.500 m2, jedną robotę budowlaną, która polegała na urządzeniu terenów zielenią o pow. nie mniejszej niż 0,50 ha wraz z elementami małej architektury. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek z spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,w sposób należyty co najmniej: - jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu nawierzchni z kotki betonowej o pow. nie mniejszej niż 1.500 m2, jedną robotę budowlaną, która polegała na urządzeniu terenów zielenią o pow. nie mniejszej niż 0,30 ha wraz z elementami małej architektury. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.Procedura
Punkt: IV.6.2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 18/05/2017, godzina:09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - język polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 25/05/2017, godzina:09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - język polski

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc02861820170511092718.pdf)doc02861820170511092718.pdf 232 Kb
Download this file (Załącznik nr 2.docx)Załącznik nr 2.docx 94 Kb
Download this file (Załącznik nr 4.docx)Załącznik nr 4.docx 92 Kb
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości