Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 03.08.2016 r.

Nasz znak: OS.6220.6.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 03.08.2016 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim – etap III zadanie 1 – zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych kwartałów zabudowy w otoczeniu Starego Miasta”, realizowanego przez Gminę Bytom Odrzański, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 od dnia jego opublikowania.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 03.08.2016 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 17.08.2016 r.

Termin, w którym upływa czas na złożenie odwołania przez strony: 31.08.2016 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 02.08.2016 r.

Nasz znak: OS.6220.5.2016

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.08.2016 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim – etap III”, realizowanego przez Gminę Bytom Odrzański, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 od dnia jego opublikowania.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 02.08.2016 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 16.08.2016 r.

Termin, w którym upływa czas na złożenie odwołania przez strony: 30.08.2016 r.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 14 lipca 2016 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc02159220160720131446.pdf)doc02159220160720131446.pdf 156 Kb
 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 12.07.2016 r.

 Nasz znak: ZP.7313.1.45.2016

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353 ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu

 

„Programu Rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2022”

 

„Program Rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2020” jest kluczowym dokumentem opisującym działania samorządu w zakresie wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, którego realizacja odbywa się poprzez przedsięwzięcia kompleksowe i zintegrowane, uwzględniające istotne aspekty w sferach społecznej, funkcjonalno-przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej. Strategicznym celem rewitalizacji gminy Bytom Odrzański jest „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych w Gminie Bytom Odrzański oraz kompleksowe przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanych społecznie, infrastrukturalnie, gospodarczo, przestrzennie i środowiskowo obszarów gminy”. Do celów głównych, ściśle powiązanych z celem strategicznym należą: rozwój kapitału społecznego oraz redukcja negatywnych zjawisk społecznych na obszarach zdegradowanych; rozwój gospodarczy poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego i kulturowego obszarów zdegradowanych; zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości na obszarach zdegradowanych.

Cele główne realizuje katalog celów szczegółowych zdefiniowanych jako: odbudowa więzi społecznych i aktywizacja mieszkańców do realizacji w partnerstwach inicjatyw lokalnych; zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych i poprawa bezpieczeństwa; poprawa dostępności do obiektów kultury oraz obiektów turystycznych; zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i uporządkowanie przestrzeni publicznych; rozwój infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców; wsparcie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzenia nowych firm; promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz aktywności zawodowej osób w wieku senioralnym.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach Programu. Wykaz przedsięwzięć podstawowych:

 1. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III.
 2. Zagospodarowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi – utworzenie miejsc spotkań i integracji; poprawa infrastruktury technicznej, co pozwoli na wydobycie potencjału przestrzeni wspólnej.
 3. Modernizacja budynku domu kultury wraz ze zwiększeniem dostępności do usług kulturalnych, w tym za pośrednictwem Internetu.
 4. Rewitalizacja parków, skwerów, i terenów zielonych, sąsiadujących z rzeką Odrą nabrzeża z nadaniem nowych funkcji społecznych w/w obiektom.
 5. Utworzenie w zrewitalizowanym budynku po policji Centrum organizacji pozarządowych, Centrum Aktywności Lokalnej.
 6. Przygotowanie i wdrożenie programu Animacji Środowiskowej.
 7. Wdrożenia narzędzi ekonomii społecznej – Centrum Integracji Społecznej.
 8. Wdrożenia narzędzi ekonomii społecznej – spółdzielnia socjalna.

 

Pozostałe planowane działania (uzupełniające), realizowane przez różne instytucje z obszaru rewitalizowanego. Wykaz przedsięwzięć uzupełniających:

 1. Rewitalizacja pozostałych zabytków w obszarze zdegradowanym – w szczególności zabytkowych kamienic, w tym działanie termomodernizacyjne.
 2. Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz w tkankę urbanistyczną gminy, przywracająca dawną świetność istniejącej zabudowie i porządkującą przyległy teren.
 3. Rewitalizacja obiektów sakralnych (kościoły, cmentarz) i nadanie im nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych.
 4. Działania organizacyjne Gminy, mające na celu zautomatyzowanie procesu rewitalizacji.
 5. Działania zwiększające poziom Integracji i Poczucia lokalnej tożsamości.

 Projekt „Programu Rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2022” zamieszczony został na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim (www.bip.bytomodrzanski.pl – zakładka ‘Obwieszczenia Burmistrza’).

Projekt Programu został wyłożony także do wglądu w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 8ºº do 16ºº, a od wtorku do piątku od 7ºº do 15ºº.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 02.08.2016 r.:
w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański; ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 4; za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

 

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 12.07.2016 r.

Nasz znak: OS.6220.6.2016

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim – etap III zadanie 1 – zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych kwartałów zabudowy w otoczeniu Starego Miasta”, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (pok. nr 10), w poniedziałek w godzinach od 8ºº do 16ºº oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7ºº do 15ºº.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można wypowiedzieć się w sprawie oraz złożyć wnioski dowodowe.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 12.07.2016 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 26.07.2016 r.

Termin, w którym upływa czas na wypowiedzenie się w sprawie oraz złożenie wniosków dowodowych przez strony: 02.08.2016 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

 


Strona 9 z 20

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości