Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 19.02.2018 r.

Nasz znak: OS.6220.2.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

       Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam, że w dniu 15.02.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.2.2017 dla przedsięwzięcia pn.: „Skup i przerób (recykling) zużytych wiązek kablowych oraz wstępna ich obróbka w miejscowości Małaszowice”, realizowanego przez Panią Aleksandrę Werner.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 19.02.2018 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 9 stycznia 2018 roku

 

Nasz znak: PP.6733.7.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Pana Antoniego Bernata, reprezentującego Zakład Gospodarki Komunalnej ul.Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański, zawiadamiam, że dnia 18 grudnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej – dz. 161/3, 160/2, 130/1, 130/2, 129, 136/10, 131, 275/1 w Byczu gm. Bytom Odrzański.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego ws. wszczęcia postępowania administracyjnego.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (2017111Obwieszczenie.pdf)2017111Obwieszczenie.pdf 291 Kb
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 16 listopada 2017 roku

 

Nasz znak: PP.6733.5.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz.1257), zawiadamia się, że w dniu 16 listopada 2017 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim decyzję nr 5/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej – dz. 730, 731/2 i 731/4 w Bytom Odrzańskim”.

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 18 października 2017 roku

Nasz znak: PP.6733.6.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Zakład Usług Technicznych „EKOMONT” ul.Dąbrowskiego 3/2, 67-100 Nowa Sól, działający w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawiadamiam, że dnia 18 października 2017 roku zostało wszczęte  postępowanie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 957 – ul.Witosa w Bytomiu Odrzańskim dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego”.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww.  przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 


Strona 2 z 21

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości