Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 18 października 2017 roku

Nasz znak: PP.6733.6.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Zakład Usług Technicznych „EKOMONT” ul.Dąbrowskiego 3/2, 67-100 Nowa Sól, działający w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawiadamiam, że dnia 18 października 2017 roku zostało wszczęte  postępowanie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 957 – ul.Witosa w Bytomiu Odrzańskim dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego”.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww.  przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 8 sierpnia 2017 roku

 

Nasz znak: PP.6733.4.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1257), zawiadamia się, że w dniu 8 sierpnia 2017 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Sp. z o.o. decyzję nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:„Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 1473/1 w Wierzbnicy dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego”.

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 01.08.2017 r.

Nasz znak: OS.6220.1.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuję, że w dniu 01.08.2017 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Skup i recykling metali kolorowych w miejscowości Małaszowice”.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 01.08.2017 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 16.08.2017 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański,  dnia 14 lipca 2017 roku

 

Nasz znak: PP.6733.3.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r
. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2017r. poz.1257)
, zawiadamia się, że w dniu 14 lipca 2017 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz  Gminy Bytom odrzański – reprezentowanej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
z Nowej Soli decyzję nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn:
„Budowa kablowej sieci oświetleniowej na działkach nr: 634, 635, 642, 647 i 652 w Bytomiu Odrzańskim”.

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański,  dnia 13 lipca 2017 roku

 

Nasz znak: PP.6733.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r
. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2017r. poz.1257)
, zawiadamia się, że w dniu 13 lipca 2017 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz  Gminy Bytom Odrzański – reprezentowanej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „JUS-BUD” z Nowej Soli decyzję nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa kablowej sieci oświetleniowej na działkach
 nr:  1549/1 – obręb Wierzbnica, 477/6 – obręb Tarnów Bycki i 289/1 – obręb Bycz gm. Bytom Odrzański”.

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 


Strona 2 z 20

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości