BIP Bytom Odrzański

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obrót Mieniem Komunalnym OMK-Przetargi aktualne OGŁOSZENIE BURMISTRZA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 648/22

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 648/22

Email Drukuj PDF

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Bytom Odrzański przy ul. Jęczmiennej oznaczonej nr działki 648/22 o pow. 0,0909 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr ZG1N/00055089/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział Ksiąg  Wieczystych.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zbywaną nieruchomość. Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości nastąpić może w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość jest wolna od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń i hipotek oraz  wad prawnych i roszczeń reprywatyzacyjnych.

 

WARUNKI  PRZETARGU

 

 1. Przetarg odbędzie się 29 maja 2015r. o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim ul. Rynek 1.
 2. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  46.650,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt  zł)  plus 23 % podatku VAT.
 4. Wadium w wysokości 4.665,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć zł) należy wpłacić na konto nr  46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 maja 2015r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Bytom Odrzański. Przy wpłacie należy wskazać nr działki, na którą wpłacane jest wadium.
 5. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu  lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.  Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Nabywca zobowiązany jest pokryć koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości.
 7. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 8. W przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
 9. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 11. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).

Bytom Odrzański, dnia 28.04.2015r.

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości