Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Petycje

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustaw z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U.2017 r.,1123 t.j.)

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w  szczególności, zmian przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie puisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotółw – przez osobę reprezentyjącą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1/ oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmioty wnoszące petycję;

2/ wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji: jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3/ oznaczenie adresata petycji;

4/ wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja niezawierająca oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego, pozostaje bez rozpatrzenia.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3-ch miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Informacja za 2023 r. Tomasz Chmielewski 33
2 Zbiorcza odpowiedź na petycje z dnia 7 września 2023 r., 27 października 2023 r. i 20 listopada 2023 r. Tomasz Chmielewski 143
3 Petycja z dnia 20 listopada 2023 r. Tomasz Chmielewski 134
4 Petycja z dnia 27 października 2023 r. Tomasz Chmielewski 119
5 Petycja z dnia 7 września 2023 r. Tomasz Chmielewski 174
6 Petycja z dnia 7 września 2023 r. Tomasz Chmielewski 122
7 Petycja z dnia 5 lipca 2023 r. Tomasz Chmielewski 226
8 Petycja z dnia 22 lipca 2022 r. Tomasz Chmielewski 514
9 Informacja za 2019 r. Tomasz Chmielewski 766
10 Petycja z dnia 15.10.2019 Tomasz Chmielewski 690
11 Petycja z dnia 5.12.2019 Tomasz Chmielewski 689
12 Petycja z dnia 23.03.2020 r. Tomasz Chmielewski 704
13 Petycja z dnia 22 października 2019 r. Tomasz Chmielewski 805
14 Petycja z dnia 24 września 2019 r. Tomasz Chmielewski 764
15 Informacja za 2018 r. Tomasz Chmielewski 879
16 Informacja za 2017 r. Tomasz Chmielewski 1040
17 ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI Tomasz Chmielewski 1549
 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości