Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 11.10.2013 r.

Nasz znak: OS.6220.3.2013

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 11.10.2013 r. zostało wydane postanowienie nr OS.6220.3.2013 zwalniające wnioskodawcę, tj. Biuro Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” Andrzej Szewczyk, ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól, z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji „Przebudowa dróg gminnych nr 000904F Tarnów Bycki – granica gmin Bytom Odrzański/Nowa Sól, nr 000905F Bytom Odrzański – Tarnów Bycki oraz drogi wewnętrznej w działkach nr 219 i 173/2” na potrzeby zadania „Scalenie gruntów wsi Tarnów Bycki, gmina Bytom Odrzański wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym”, której inwestorem jest Starosta Nowosolski,

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w dniu 28.10.2013 r. w godzinach od 800 do 1600 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (pok. nr 10) odbędzie się zapoznanie stron z zebraną dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli prze-pis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 11.10.2013 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 25.10.2013 r.

 

 

                                                                                 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

                                                                                                /-/ Jacek Sauter

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości