BIP Bytom Odrzański

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obrót Mieniem Komunalnym OMK-Przetargi aktualne Publiczny przetarg ustny nieograniczony

Publiczny przetarg ustny nieograniczony

Email Drukuj PDF

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Bytom Odrzański przy ul. Pszenicznej oznaczonej nr działki 648/16 o pow. 0,0676 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr ZG1N/00055089/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zbywaną nieruchomość. Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości nastąpić może w drodze decyzji o warunkach zabudowy.      

Nieruchomość jest wolna od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń i hipotek oraz wad prawnych i roszczeń reprywatyzacyjnych.

 

 

WARUNKI PRZETARGU

 1. Przetarg odbędzie się 20 lutego 2015r. o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim ul. Rynek 1.
 2. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi 29.010,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziesięć zł) plus 23 % podatku VAT.
 4. Wadium w wysokości 2.901,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset jeden zł) należy wpłacić na konto nr 46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 16 lutego 2015r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Bytom Odrzański. Przy wpłacie należy wskazać nr działki, na którą wpłacane jest wadium.
 5. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a uczestnikowi, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Nabywca zobowiązany jest pokryć koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości.
 7. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 8. W przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
 9. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 11. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).

 

     Bytom Odrzański, dnia 21.01.2015r.

 

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości