BIP Bytom Odrzański

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obrót Mieniem Komunalnym OMK-Przetargi aktualne przetarg publiczny ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości

przetarg publiczny ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości

Email Drukuj PDF

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

Na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Bytom Odrzański przy ul. Sadowej, oznaczonej nr działki 935/2 (część) o pow. 0,0480 ha, zapisanej między innymi w księdze wieczystej KW nr ZG1N/00058995/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli z przeznaczeniem na cele rolno-ogrodnicze i na poprawienie warunków zagospodarowania jednej z przyległych nieruchomości.

Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wydzierżawianą nieruchomość.

Nieruchomość jest wolna od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń i hipotek.

WARUNKI  PRZETARGU

 

 1. Warunki przetargu mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę osób tzn. do przetargu mogą przystąpić właściciele przyległych nieruchomości oznaczonych nr działek  916 lub  935/1.
 2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dowody potwierdzające spełnienie powyższego warunku w ciągu 2 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do  06 listopada 2013r.
 3. Lista osób zakwalifikowanych będzie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 4. Przetarg odbędzie się 08 listopada 2013r. o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim ul. Rynek 1.
 5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 48,00 zł (słownie: czterdzieści osiem zł).
 6. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Wadium w wysokości 4,80 zł (słownie: cztery 80/100 zł)   należy wpłacić  na  konto Gminy Bytom Odrzański nr 46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 04 listopada 2013r. wymagana kwota znajdowała się na koncie.
 8. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a uczestnikowi, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
 9. Nabywca zobowiązany jest pokryć koszty przygotowania dokumentacji do wydzierżawienia  nieruchomości.
 10. Umowa dzierżawy zostanie zawarta najpóźniej w terminie 10 dni od daty przetargu.
 11. W przypadku uchylania się nabywców od zawarcia umowy dzierżawy w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
 12. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 14. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu  przetargu  udziela  Urząd  Miejski  w  Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr (068-3884022).

 

Bytom Odrzański, dnia 09.10.2013r.

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości