BIP Bytom Odrzański

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obrót Mieniem Komunalnym OMK-Przetargi aktualne ogłoszenie o przetargu ograniczonym

ogłoszenie o przetargu ograniczonym

Email Drukuj PDF

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

Na   sprzedaż   nieruchomości   niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Bycz gmina Bytom Odrzański przy  ul. Orzechowej, oznaczonej nr działki 183/115 o pow. 0,0031 ha, zapisanej w księdze wieczystej
KW nr 56172 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli.

Przetarg jest ograniczony ze względu na sposób zagospodarowania nieruchomości, która przeznaczona jest pod budowę stacji transformatorowej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów miasta i gminy Bytom Odrzański wieś Bycz (obszar 1) uchwalonego uchwałą Nr XVI/126/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11.02.2005r. działka przeznaczona jest jako teren projektowanej trafostacji i oznaczona symbolem „EE” w załączniku nr 1 do planu.

Nieruchomość jest wolna od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń i hipotek oraz wad prawnych
i roszczeń reprywatyzacyjnych.

 

WARUNKI  PRZETARGU

 

 1. Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2010r. o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
  w Bytomiu Odrzańskim ul. Rynek 1.
 2. Warunki przetargu mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę osób tzn. do przetargu mogą przystąpić osoby prawne, których charakter prowadzonej działalności gwarantuje właściwy i zgodny
  z planem sposób zagospodarowania działki będącej przedmiotem przetargu.
 3. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dowody potwierdzające spełnienie powyższego warunku (wypis z KRS-u) do 15 grudnia 2010r.
 4. Lista osób zakwalifikowanych będzie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim na 2 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 870,00 (słownie: osiemset siedemdziesiąt zł) netto plus
  22 % podatku VAT.
 6. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej.
 7. Wadium w wysokości 87,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem zł) należy wpłacić na konto Gminy Bytom Odrzański nr 46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 15 grudnia 2010r. wymagana kwota znajdowała się na koncie.
 8. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a uczestnikowi, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 9. Nabywcy zobowiązani są pokryć koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 11. W przypadku uchylania się nabywców od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
 12. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 14. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr (068-3884022).

 

 

Bytom Odrzański, dnia 19.11.2010r.

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości