BIP Bytom Odrzański

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 9 października 2013 roku

 

Nasz znak: 6733.12.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

           

            Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), informuję, iż na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański (data wpływu 27.09.2013r.), wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. „Budowy kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez działki nr 681/7, 682 i 593/17 w obrębie miasta Bytom Odrzański oraz przez działki nr 1418, 1419 i 1254 w obrębie Wierzbnicy”.

Z wnioskiem można zapoznać się w tut. Urzędzie Miejskim pok. nr 12.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w miejscu wyżej podanym, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości t.j. do dnia 23.10.2013r.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 20.09.2013 r.

Nasz znak: OS.6220.3.2013

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

 

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 20.09.2013 r. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, o wydanie opinii określającej czy przedsięwzięcie Przebudowa dróg gminnych nr 000904F Tarnów Bycki – granica gmin Bytom Odrzański/Nowa Sól, nr 000905F Bytom Odrzański – Tarnów Bycki oraz drogi wewnętrznej w działkach nr 219 i 173/2” na potrzeby zadania „Scalenie gruntów wsi Tarnów Bycki, gmina Bytom Odrzański wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym”, której inwestorem jest Starosta Nowosolski, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 Obwieszczenie ogłoszono w dniu 25.09.2013 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 09.10.2013 r.

Termin, w którym upływa czas na przedstawienie stanowiska przez strony: 23.10.2013 r.

 

                                                                                  Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

                                                                                                 /-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 20.09.2013 r.

 

Nasz znak: OS.6220.3.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że na wniosek Biura Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” Andrzej Szewczyk, ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól, w dniu 11.09.2013 r. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych nr 000904F Tarnów Bycki – granica gmin Bytom Odrzański/Nowa Sól, nr 000905F Bytom Odrzański – Tarnów Bycki oraz drogi wewnętrznej w działkach nr 219 i 173/2” na potrzeby zadania „Scalenie gruntów wsi Tarnów Bycki, gmina Bytom Odrzański wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym”, którego inwestorem jest Starosta Nowosolski.

Jednocześnie informuję, że materiały dotyczące wymienionego powyżej przedsięwzięcia znajdują się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 1 (pokój nr 10, tel. 068 3884 022 wew. 38) i są do wglądu w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałek od 8ºº do 16ºº, a od wtorku do piątku od 7ºº do 15ºº).

Zgodnie z art. 173 ust 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt 2 niniejszej ustawy, uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony.

W związku z powyższym zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 25.09.2013 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 09.10.2013 r.

Termin, w którym upływa czas na przedstawienie stanowiska przez strony: 23.10.2013 r.

 

 

 

                                                                                  Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

                                                                                                 /-/ Jacek Sauter

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 15 stycznia 2013 r.

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 15.01.2013 r.

Nasz znak: OS.6220.11.2012

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.01.2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.11.2012 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów”, realizowanego przez Gminę Bytom Odrzański.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 od dnia jego opublikowania.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 17.01.2013 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 31.01.2013 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 28.05.2012 r.

Nasz znak: OS.6220.3.2012

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25.05.2012 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.3.2012 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu diagnostyczno-mechanicznego samo-chodów”, realizowanego przez Pana Kazimierza Polenceusza.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00,  wtorek – piątek od 7.00 do 15.00).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o doku- mentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 od dnia jego opublikowania.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 01.06.2012 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 15.06.2012 r.

                                                                          Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

                                                                                       /-/ Jacek Sauter

 


Strona 63 z 64

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości