Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2018 r.

piątek, 16 stycznia 2015 10:04 Tomasz Chmielewski
Drukuj

 Kadencja 2014-2018

Nr W sprawie: Zał.: Data publ.:
Protokół nr XXI/2018 z dnia 16 lutego 2018 r.
XXI/201/2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2018 rok
XXI/202/2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018-2030
XXI/203/2018 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu-Urzedowi marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Dokumetacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 293 (ul. Ogrodowa) w m. Bytom Odrzański" wraz z nabyciem nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji
XXI/204/2018 zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXI/205/2018 wskazania wstepnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
XXI/206/2018 wieloletniego planu rozwoju i odernizacji urzadzeń wodociągowych i urzadzeń kanalizacyjnych w Gminie Bytom Odrzański na lata 2018-2021
XXI/207/2018 projektu regulaminu dostarczania wody o odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytom Odrzański
XXI/208/2018 określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański 2018-02-22
XXI/209/2018 określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolego w przedszkolu publicznym, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytom Odrzański 2018-02-22
XXI/210/2018 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
XXI/211/2018 powierzenia uprawnień Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego
XXI/212/2018 regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bytom Odrzański 2018-02-22
XXI/213/2018 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański 2018-02-22
XXI/214/2018 podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-02-22
XXI/215/2018 podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-02-22