przetarg publiczny ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości

środa, 09 października 2013 12:26 Dorota Kaszubska
Drukuj

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

Na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Bytom Odrzański przy ul. Sadowej, oznaczonej nr działki 935/2 (część) o pow. 0,0480 ha, zapisanej między innymi w księdze wieczystej KW nr ZG1N/00058995/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli z przeznaczeniem na cele rolno-ogrodnicze i na poprawienie warunków zagospodarowania jednej z przyległych nieruchomości.

Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wydzierżawianą nieruchomość.

Nieruchomość jest wolna od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń i hipotek.

WARUNKI  PRZETARGU

 

 1. Warunki przetargu mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę osób tzn. do przetargu mogą przystąpić właściciele przyległych nieruchomości oznaczonych nr działek  916 lub  935/1.
 2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dowody potwierdzające spełnienie powyższego warunku w ciągu 2 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do  06 listopada 2013r.
 3. Lista osób zakwalifikowanych będzie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 4. Przetarg odbędzie się 08 listopada 2013r. o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim ul. Rynek 1.
 5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 48,00 zł (słownie: czterdzieści osiem zł).
 6. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Wadium w wysokości 4,80 zł (słownie: cztery 80/100 zł)   należy wpłacić  na  konto Gminy Bytom Odrzański nr 46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 04 listopada 2013r. wymagana kwota znajdowała się na koncie.
 8. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a uczestnikowi, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
 9. Nabywca zobowiązany jest pokryć koszty przygotowania dokumentacji do wydzierżawienia  nieruchomości.
 10. Umowa dzierżawy zostanie zawarta najpóźniej w terminie 10 dni od daty przetargu.
 11. W przypadku uchylania się nabywców od zawarcia umowy dzierżawy w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
 12. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 14. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu  przetargu  udziela  Urząd  Miejski  w  Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr (068-3884022).

 

Bytom Odrzański, dnia 09.10.2013r.