Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Dostawa i montaż syreny dachowej z masztem do budynku Remizy OSP"

wtorek, 02 lipca 2013 12:29 Tomasz Chmielewski
Drukuj

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, że w prowadzonym przez GMINĘ Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. na „Dostawę i montaż syreny dachowej z masztem do budynku Remizy OSP w ramach realizacji projektu pn.: Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański – rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej”, współfinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”, Działanie 3.1. „Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego”,

Zamawiający zgodnie z Zarządzeniem Nr 76/08 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 16.12.2008r. w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowe JAREXS Sp. z o.o.

59-220 Legnica, ul. Okólna 1A