Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej

wtorek, 17 marca 2015 12:24 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Link do Biuletynu Zamówień Publicznych: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=58172&rok=2015-03-17

Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej
Numer ogłoszenia: 58172 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie, tel. 068 3884022.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach unowocześnienia systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej, należy wykonać m.in.: a)etap: branża drogowa -ulica Botaniczna: mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV, wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem grubości 15 cm o Rm 2,5 MPa wykonanej w mieszankach stacjonarnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/31,5 - warstwa grub. 25 po zagęszczeniu, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, -ulica Fabryczna: mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV na głębok. średnio 70 cm, pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/63 - warstwa o grub. 25 cm, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, ułożenie krawężnika bet. o wym. 15x30x100 cm na płask wraz z wykonaniem ław bet., -ulica Kolejowa: mech. wykonanie koryta w gruncie kat.III-IV na głębok. średnio 30 cm pod warstwy konstrukcyjne chodnika, oczyszczenie warstw bitum., skropienie warstw bitum. emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm po zagęszczeniu, ułożenie krawężnika bet. o wym. 15x30x100 cm, wystającego na ławie z betonu z oporem, -ulica Liliowa: mech. wykonanie koryta w gruncie kat. IV na głębok. średnio 60 cm pod warstwy konstrukcyjne ulicy, wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/31,5 - warstwa o grub. 25 cm po zagęszczeniu, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, wykonanie przepustu z rur bet. o średnicy 60 cm pod zjazdami, wykonanie poboczy drogi z gruntu pozostałego z wykopu z koryta drogi, ułożenie liniowego progu zwalniającego o ograniczonej prędkości przejazdu 25-30 km/h z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym, -ulica Młyńska: zdjęcie warstwy humusu grub. średnio 20 cm z pobocza, skarp oraz dna rowu wraz z załadunkiem, rozebranie krawężników bet. 15x30x100 z ławą betonową, mechaniczne wykonanie koryta na głębokość średnio 35 cm pod warstwy konstrukcyjne jezdni z profilowaniem i zagęszczeniem, mech. wykonanie koryta na głębokość średnio 20 cm pod warstwy konstrukcyjne chodnika z profilowaniem i zagęszczeniem, wykonanie warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik i zjazdy, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na głębokość 5 cm, mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm po zagęszczeniu, ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100 cm wystającego na ławie z betonu, -ulica Polna - odcinek nr 1 oraz nr 2: mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o grubości 25 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego, ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki brukowej, ułożenie krawężnika bet. o wym. 15x30x100 wystającego na ławie z betonu, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, -ulica Sienkiewicza - wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm o Rm 2,5 MPa, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0,31,5 warstwa o gr.25 cm, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm, -ulica Szeroka - rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 z ławą betonową, rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 15 cm, regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych z wymianą pokryw, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego, ułożenie naw. jezdni i zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm, ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100, wystającego na ławie z oporem z betonu, ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x22x100 najazdowego na ławie z oporem, -ulica Sucharskiego - mechaniczne wykonanie koryta w gruncie na głębokość średnio 110 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm, ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100 cm wystającego na ławie z betonu, ułożenie krawężnika betonowego najazdowego o wym. 15x22x100 cm, ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100 na płask, b)etap: branża sanitarna: -budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z następujących ulic: Szeroka, Polna, Kolejowa, Botaniczna, Kręta i Cicha do komory poprzez którą odprowadzane będą ścieki deszczowe do kanału fi 1000 i 1.200 mm, -montaż separatora wyposażonego w osadnik, przelew burzowy by-pass, filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie, -przełożenie odcinka sieci wodociągowej o średnicy fi 110 ze względu na kolizję z projektowanym wpustem ulicznym WP4A i WP21, -wymiana sieci wodociągowej o średnicy fi 110 i 90 mm z rur PVC. c)etap: branża elektryczna: -budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wykonana kablem YAKY 4x35 mm2, -wymiana szafki oświetleniowej, -przebudowa linii napowietrznej nn. 0,4 kV - usunięcie kolizji w ul. Młyńskiej, d)etap: branża zieleń: -sadzenie drzew liściastych - wiśnia piłkowana Amonagawa, -sadzenie drzew liściastych - wiśnia piłkowana Kanzan, liliak pospolity Krasavitsa Moskwy, -sadzenie krzewów liściastych - hortensja bukietowa Pink Diamond, tawuła japońska Anthony Waterer, irga pozioma Coral Beauty, - sadzenie krzewów iglastych - jałowiec płożący Tamariscifolia, - montaż obsadzonych kaskadowych konstrukcji kwietnikowych. UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, który musi uwzględniać etapowe wykonanie robót budowlanych. W związku z realizowaniem przez ENEA Operator robót związanych z kablowaniem niskiego napięcia, prace przy ulicy Szerokiej należy uwzględnić w harmonogramie jako ostatni etap robót -w załączeniu mapa obrazująca zakres prac należący do ENEA. Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskać decyzję zatwierdzającą projekt organizacji ruchu na czas robót. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa rozdział III SIWZ - dokumentacja techniczna..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.52-5, 45.23.14.00-9, 45.31.43.10-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100.000 złotych: słownie: sto tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. W ofercie należy podać cenę oferty obliczoną wg zasad określonych w pkt 14 SIWZ oraz okres gwarancji na przedmiot zamówienia - należy określić ilość miesięcy. 2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.Dowód wniesienia/wpłacenia wadium. 4.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 5.W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 10 SIWZ) polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu: -pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - oryginał, zawierającego informacje dotyczące: - rodzaju zasobów oddanych Wykonawcy do dyspozycji, w celu korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, - okres korzystania przez Wykonawcę z zasobów oddanych mu do dyspozycji, - stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, kontrakt, umowa o współpracę itp.), - formę uczestnictwa przy wykonywaniu zamówienia (np. Podwykonawstwo, doradztwo) - w przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oddanych mu do dyspozycji. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku nie wskazania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, załączenie do oferty załącznika nr 7 nie jest wymagane.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: a) w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku konieczności wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy - w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do umowy, b) w zakresie dotyczącym zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku stwierdzenia konieczności: - zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń oraz technologii wykonania robót w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe, bądź w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu, urządzeń lub technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, - zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - zmiany kierownika budowy - w takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagane stawiane kierownikowi budowy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa, Zmiany wskazane wyżej będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania. c) w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od zamawiającego jak i od wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania w przypadku: - wstrzymania realizacji umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy, - konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność usunięcie wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania, - wystąpienia opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z winy zamawiającego, - opóźnienia w dokonaniu odbioru z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, - warunków atmosferycznych uniemożliwiających, wykonywanie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń, - z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego, - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., w szczególności: istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; wykopaliska archeologiczne, jeżeli mają te okoliczności wpływ na termin wykonania umowy, - wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem; - zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności. d) w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku: - ustawowej zmiany stawki podatku VAT, - konieczności wykonania robót zamiennych będących następstwem konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy - w przypadku braku właściwych cen wykonawca kalkulując cenę jednostkową przyjmuje ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty, e) w zakresie dotyczącym zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców, f) w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa, g) w zakresie zmiany sposobu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie przedmiotu umowy lub wytycznych dotyczących realizacji zadania stanowiącego przedmiot umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytomodrzanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. Rynek 1 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 4).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2015 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 w Bytomiu Odrzańskim lub przesłać na adres zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie