Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego

piątek, 11 lipca 2014 11:26 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Link do Biuletynu Zamówień Publicznych:   http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=232972&rok=2014-07-11

Bytom Odrzański: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ.
Numer ogłoszenia: 232972 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie, tel. 068 3884022.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł. z przeznaczeniem na - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów gminy Bytom Odrzański w wysokości: 1.020.000 zł. oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 480.000 zł. 2. Wysokość udzielonego kredytu - 1.500.000 zł. 3. Kredyt udzielony w złotych polskich. 4. Postawienie środków z kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 5. Uruchomienie kredytu będzie następowało w transzach, których wysokość i terminy określi Zamawiający. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia środków kredytowych w pełnej wysokości tj. 1.500.000 zł., w terminie do 31 grudnia 2014 r. Bank przekaże środki bezpośrednio do dyspozycji i na konto zamawiającego Bank Spółdzielczy Nowa Sól o/Bytom Odrzański Nr 46967400060010002307390001. 7.Początek naliczenia odsetek - po uruchomieniu kredytu. 8. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przez Bank zleceń płatniczych na rzecz dostawców i wykonawców. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania z jego części bez podania przyczyny i bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. 10. Okres spłaty kredytu 01-01-2015 r. do 31-12-2022r. 11.Spłata pierwszych odsetek nastąpi do dnia 31.12.2014 r. 12. Kredytobiorca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu. 13. Bank nie będzie żądał prowizji od udzielonego kredytu. 14. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 15. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 16. Oprocentowanie kredytu- zmienne oparte na stawce WIBOR 3M, liczone jako średnia z ostatniego kwartału poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego kwartalnego okresu obrachunkowego, powiększone o oferowaną marżę banku (lub pomniejszone o oferowany upust). Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona (a upust pomniejszony). Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć, że rok składa się z 365 dni. 17. Marża banku będzie wielkością stałą wyrażoną w procentach w skali roku i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. 18. Spłata rat i odsetek następować będzie w okresach kwartalnych - na koniec każdego kwartału 19. Możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 20. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia. 21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z obsługą udzielonego kredytu. 22. Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zmawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2022.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Wyliczenie kosztów spłaty kredytu - wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany sytuacji płatniczej zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie dotyczącym: - zmiany harmonogramu spłaty kredytu (bez wydłużania terminu spłaty kredytu), - wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytomodrzanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul.Rynek 1 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 4).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 w Bytomiu Odrzańskim.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarLast modified
Download this file (SIWZ KREDYT.doc)SIWZ 326 Kb11.07.2014
Download this file (Wykaz kredytów.pdf)Wykaz kredytów.pdf 22 Kb11.07.2014
Download this file (2012.zip)Załączniki dot. roku 2012 13403 Kb11.07.2014
Download this file (2013cz1.zip)Załączniki dot. roku 2013 (cz. 1) 15581 Kb11.07.2014
Download this file (2013cz2.zip)Załączniki dot. roku 2013 (cz. 2) 8528 Kb11.07.2014
Download this file (2013cz3.zip)Załączniki dot. roku 2013 (cz. 3) 4235 Kb11.07.2014
Download this file (2013cz4.zip)Załączniki dot. roku 2013 (cz. 4) 11411 Kb11.07.2014
Download this file (2014.zip)Załączniki dot. roku 2014 5866 Kb11.07.2014