Rozbudowa targowiska miejskiego w Bytomiu Odrzańskim

piątek, 15 lutego 2013 08:29 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Bytom Odrzański: Rozbudowa targowiska miejskiego w Bytomiu Odrzańskim
Numer ogłoszenia: 62932 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, tel. 068 3884022.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa targowiska miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem, obejmuje m.in.: - budowę zasieku śmietnikowego o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką, - montaż zadaszonych stołów handlowych o konstrukcji stalowej. Pokrycie dachowe zadaszeń z blachy stalowej, - montaż kontenera sanitarnego w obrębie targowiska, na płycie fundamentowej o grubości 20 cm zbrojoną górą i dołem siatkami stalowymi, - montaż zdroju ulicznego -ogólnodostępnego ujęcia wody przyłączonego do miejskiej sieci wodociągowej, - utwardzenie terenu z kostki betonowej, - wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE, PN 10 o średnicy fi 25/20, - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur o śr. 160 PVC, - ułożenie kabla i montaż słupów oświetleniowych Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.31.40-6, 45.23.32.50-6, 45.31.10.00-0, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 złotych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.Dowód wniesienia/wpłacenia wadium. 4.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dotyczącym: a)wysokości wynagrodzenia w przypadku: - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, - zlecenia wykonania robót zamiennych, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy, Wykonawca przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty, b) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: -konieczności wstrzymania robót ze względu na konieczność usunięcia wad w dokumentacji projektowej lub aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, -w razie wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez zamawiającego) - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, -działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia - termin realizacji może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły, -konieczności wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, -będącym następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., -będącym następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy; c) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, - niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, - pojawienia się na rynku materiałów i urządzeń lub technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub uzyskanie lepszej jakości robót lub poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie, - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, d)zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku : - wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, - konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytomodrzanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Rynek 1 67-115 Bytom Odrzański.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Miejskiego, Rynek 1 w Bytomiu Odrzańskim lub przesłać na adres zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ, DZIAŁANIE 321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODOARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (20130215 targowisko.zip)Dokumentajca przetargowa 7945 Kb
Download this file (SIWZ 1.zip)SIWZ 97 Kb