Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice

wtorek, 26 czerwca 2012 12:31 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Link do Biuletynu Zamówień Publicznych: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=221108&rok=2012-06-26

Bytom Odrzański: Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice gmina Bytom Odrzański
Numer ogłoszenia: 221108 - 2012; data zamieszczenia: 26.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, tel. 068 3884022.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice gmina Bytom Odrzański.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach budowy centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice, gmina Bytom Odrzański, należy wykonać m.in.: a) boisko do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę - 755,2 m2 (powierzchnia zabudowy) wraz z ogrodzeniem wysokim, b) łapacze piłek - ogrodzenie, c) wykonanie nawierzchni utwardzonych - chodniki (kolor kostki: szary), d) plac zabaw dla dzieci, e) wiatę wraz z infrastrukturą - 105,0 m2, f) odwodnienie, g) nasadzenie drzew i krzewów, h) montaż małej architektury.

 

Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa rozdział III SIWZ, z uwzględnieniem następujących uzupełnień: a)nawierzchnie placów zabaw w okolicach urządzeń zabawowych (w odległości ok. 1,5 m od urządzenia jako nawierzchnie z piasku wymywanego o frakcji 0,2 - 2,0 mm, wolnego od cząstek gliny i mułu. Na pozostałej powierzchni terenu należy posiać trawę, b)dostawa urządzeń zabawowych wg zestawienia stanowiącego integralną część SIWZ oraz kart technicznych, c) nasadzenie drzew i krzewów: DRZEWA - formy pienne - 19 szt. Dobrze przerośnięta bryła korzeniowa, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej. - jabłoń ozdobna Malus Ola-15 szt. Pa175/18-25 x2 (ø bryły korzeniowej 67-75 cm), - brzoza pożyteczna Betula utilis Long Trunk - 4 szt. Pa 220/18-25 x2 (ø bryły korzeniowej 67-75 cm), Pale do mocowania drzew: Okrąglaki Ø8 cm 2,0 m zaostrzone jednostronnie - 57 szt. Półwałki Ø6 cm 2,0 m-57 szt. (do zbijania pali górą i zabezpieczenia od dołu w 3 rzędach) Taśma do mocowania drzew STARSZE KRZEWY - 19 szt. - cis pośredni Taxus media Hicksii - 19 szt. C10 wys. 125-150 x3 (trzykrotnie szkółkowane), KRZEWY - C3 - 366 szt. - dobrze przerośnięta bryła korzeniowa, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej. -pęcherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius Diabolo- 26 szt. wys. 40-60 cm - lilak pospolity Syrynga vulgaris Andenken an Ludwig Spath-17 szt.min.5 pędów - żywotnik zachodni Thuja occidentalis Columna - 80 szt. wys. 60-80 cm - żywotnik zachodni Thuja occidentalis Danica - 100 szt. - tawuła japońska Spiraea japonica Golden Princess - 24 szt. - tawuła gęstokwiatowa Spiraea densiflora - 50 szt. - tawuła szara Spiraea x sinerea Grefsheim - 6 szt. - kolkwicja chińska Kolkwitzia amabilis - 6 szt. minimum 5 pędów - forsycja pośrednia Forsythia x intermedia Golden Tims - 6 szt. minimum 5 pędów - cyprysik Lawsona Chamaecyparis lawsoniana Golden King - 3 szt. - jałowiec Pfitzera Juniperus x pfitzeriana Mint Julep - 9 szt. ø 100 cm - jałowiec pospolity Juniperus communis Repanda - 9 szt. ø 100 cm - suchodrzew chiński Lonicera pileata Moss Green - 30 szt. minimum 5 pędów

 

d) usunięcie gałęzi drzew, zagrażających bezpieczeństwu użytkowników..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.21.22.20-4, 45.23.14.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15.000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.Dowód wpłacenia/wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dotyczącym: a) zmiany zakresu rzeczowego w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania, b) przedłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku: - nieterminowego przekazania przez zamawiającego terenu budowy, decyzji o udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z przyczyn zależnych od zamawiającego, - konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumnetacji projektowej ma wpływ na termin wykonnaia umowy, - w przypadku wystąpienia kolizji nie ujętych w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin wykonania umowy, - nieterminowego odbioru robót przez zmawiającego, - zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową, - wykopalisk archeologicznych, niewypałów lub niewybuchów, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, - z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego, c) zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku: - niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, - konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, - aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, d) zmiany wynagrodzenia w przypadku: - rezygnacji z części robót o wartość robót, które nie zostaną wykonane, - zlecenia wykonania robót zamiennych, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót które nie będą wykonane, - zmiany zakresu rzeczowego w przypadkach będących następstwem konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - zmiany sposobu rozliczenia należności w przypadku zaistnienia okoliczności niezawinionych przez wykonawcę, skutkujących koniecznością ponoszenia przez wykonawcę dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytomodrzanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Rynek 1 67-115 Bytom Odrzański.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2012 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 w Bytomiu Odrzańskim lub przesłać na adres Zamawiającego..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (SIWZ.doc.doc)SIWZ 600 Kb
Download this file (Architektura.zip)Architektura.zip 14709 Kb
Download this file (Branża elektryczna.zip)Branża elektryczna.zip 1859 Kb
Download this file (Branża sanitarna.zip)Branża sanitarna.zip 7415 Kb
Download this file (Dokumentacja geotechniczna.zip)Dokumentacja geotechniczna.zip 3548 Kb
Download this file (Plac zabaw.zip)Plac zabaw.zip 5439 Kb
Download this file (STWiOR.zip)STWiOR.zip 11739 Kb
Download this file (Przedmiary.zip)Przedmiary.zip 392 Kb