OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

poniedziałek, 27 lipca 2015 14:16 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Bytom Odrzański, dnia 27.07.2015 r.

Nasz znak: OS.6220.3.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.07.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.3.2015 dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Żukowice – Bytom Odrzański”, realizowanego przez Enea Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 od dnia jego opublikowania.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 27.07.2015 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 10.08.2015 r.

Termin, w którym upływa czas na złożenie odwołania przez strony: 24.08.2015 r.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 /-/ Jacek Sauter