Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obrót Mieniem Komunalnym OMK-Przetargi aktualne ogłoszenie Burmistrza o przetargu na dzierżawę gruntu w Bytomiu Odrzańskim

ogłoszenie Burmistrza o przetargu na dzierżawę gruntu w Bytomiu Odrzańskim

Email Drukuj PDF

 

PRZETARG

NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE WIELORODZINNE

Na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Bytom Odrzański przy ul. Witosa, oznaczonej nr działki 955/10 o pow. 1,3120 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr ZG1N/00020106/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wydzierżawianą nieruchomość. Teren o funkcji mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy wielorodzinnej.

Przetarg jest ograniczony ze względu na sposób zagospodarowania nieruchomości.

Nieruchomość jest wolna od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń i hipotek.

Na podstawie art. 231 kodeksu cywilnego istnieje możliwość sprzedaży części nieruchomości na rzecz dzierżawcy w przypadku każdorazowego wybudowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z w/w budynku.

 WARUNKI  PRZETARGU

 

 1. Przetarg odbędzie się 12 marca 2019r. o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim ul. Rynek 1.
 2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 19.680,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł) netto plus 23 % podatku VAT.
 3. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wadium w wysokości 1968,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem zł) należy wpłacić  na  konto Gminy Bytom Odrzański nr 46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu       07 marca 2019r. wymagana kwota znajdowała się na koncie.
 5. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a uczestnikowi, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
 6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta najpóźniej w terminie 30 dni od daty przetargu.
 7. W przypadku uchylania się przez osobę, która wygrała przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
 8. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).

 

Bytom Odrzański, dnia 12.02.2019r.

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości